- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi

Etiket: MUCUR’DA 24 KASIM ÖĞ­RET­MEN­LER GÜNÜ KUT­LAN­DI

MUCUR’DA 24 KASIM ÖĞ­RET­MEN­LER GÜNÜ KUT­LAN­DI
EĞİTİMYEREL

MUCUR’DA 24 KASIM ÖĞ­RET­MEN­LER GÜNÜ KUT­LAN­DI

Mucur Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün kont­ro­lün­de Sağ­lık Mes­lek Li­se­si ta­ra­fın­dan 24 Kasım 2022 Öğ­ret­men­ler Günü Mucur Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü Kon­fe­rans Sa­lo­nun­da saat 10.30 da kut­lan­dı. Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şın­dan sonra Milli Eği­tim Mü­dü­rü Sayın Ha­ya­ti AK­TÜRK, günün anlam ve önemi üze­rin­de ko­nuş­ma yaptı. Emek­li öğ­ret­men­ler­den Hü­se­yin YIL­DI­RIM, öğ­ret­men­lik mes­le­ği­nin kut­sal­lı­ğı­nı,ül­ke­nin ka­de­rin­de büyük rol oy­na­dı­ğı­nı,…