- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
EĞİTİM YEREL

MUCUR’DA 24 KASIM ÖĞ­RET­MEN­LER GÜNÜ KUT­LAN­DI

Mucur Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün kont­ro­lün­de Sağ­lık Mes­lek Li­se­si ta­ra­fın­dan 24 Kasım 2022 Öğ­ret­men­ler Günü Mucur Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü Kon­fe­rans Sa­lo­nun­da saat 10.30 da kut­lan­dı.
Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şın­dan sonra Milli Eği­tim Mü­dü­rü Sayın Ha­ya­ti AK­TÜRK, günün anlam ve önemi üze­rin­de ko­nuş­ma yaptı.
Emek­li öğ­ret­men­ler­den Hü­se­yin YIL­DI­RIM, öğ­ret­men­lik mes­le­ği­nin kut­sal­lı­ğı­nı,ül­ke­nin ka­de­rin­de büyük rol oy­na­dı­ğı­nı, mes­lek ha­ya­tın­da ya­şa­dı­ğı bazı unu­tul­maz kısa anı­la­rı dile ge­tir­di.
Geç­miş­ten gü­nü­mü­ze bazı ida­re­ci­le­ri ve öğ­ret­men­le­ri ta­nı­tan ve öğ­ret­men­ler hak­kın­da dü­şün­ce­le­ri­ni be­lir­ten halk­tan ve öğ­ren­ci­le­rin duygu ve dü­şün­ce­le­ri­ni an­la­tan bir video gös­te­ri­mi ya­pıl­mış­tır.
Aday­lı­ğı kalk­mış olan öğ­ret­men­ler Türk Bay­ra­ğı­na el ba­sa­rak öğ­ret­men­lik mes­le­ği ye­mi­ni­ni et­miş­ler­dir. Okul öğ­ren­ci­le­rin­den bir gu­ru­bun ha­zır­la­mış ol­duk­la­rı “Velin Gel­sin” adlı kısa bir oyunu can­lan­dır­dı.
Kısa bir folk­lor gös­te­ri­sin­den sonra Öğ­ret­men­ler Günü ne­de­niy­le ya­pı­lan spor­tif ve kül­tü­rel öğ­ret­men­ler ara­sın­da ki ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye gi­ren­le­re pro­to­kol ta­ra­fın­dan ödül­ler ve­ril­di.
Müzik öğ­ret­me­ni Ali GÖÇER yö­ne­ti­min­de saz­lar eş­li­ğin­de çe­şit­li tür­kü­ler dile ge­ti­ril­di.
Prog­ram­dan sonra Halk Eği­tim Sergi Sa­lo­nun­da mi­sa­fir­le­re ve öğ­ret­men­le­re kok­teyl ve­ril­di. Haber: Mehmet Burak Dağlı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir