- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA
VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN 2019 YILI AKARYAKIT ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/1574
1 – İdarenin
a) Adresi : KERVANSARAY MAHALLESİ ANKARA KAYSERİ CADDESİ NO:100-102 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0386 262 11 66 – 0386 262 11 67
c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 – İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : TOPLAM: MOTORİN (EURO DİZEL 56.000 LİTRE) TOPLAM: KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN 3.400 LİTRE)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yerleri : ARAÇLARA KONULACAK AKARYAKITLAR İHALEYİ ALAN FİRMANIN İSTASYONLARINDAN VEYA KURULUŞ-
LARIN TEKNİK ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ ALINACAKTIR.KURULUŞLARIN JENERATÖRLERİNDE
KULLANILACAK AKARYAKITLAR İSE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KURULUŞ JENERATÖRÜNÜN DEPO-
SUNA DOLDURULACAKTIR.
c) Teslim Tarihi : 01.03.2019 tarihinden itibaren işe başlanıp, 31.12.2019 tarihinde sona erecektir
3 – İhalenin
a) Yapılacağı Yer : KIRŞEHİR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KERVANSARAY MAHALLESİ ANKARA-
KAYSERİ CADDESİ NO:100-102 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR
b) Tarihi ve Saati : 15.02.2019 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4. 1. 1. 3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda yer alan lisans türüne sahip olmak.(İsteklinin Enerji Pİyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş sözleşme süresince geçerli olan dağıtıcı veya bayi lisansı veya lisans aldığına ilişkin belge)
4. 1. 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4. 1. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4. 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4. 1. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4. 1. 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4. 1. 5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4. 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4. 3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7. 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRŞEHİR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KERVANSARAY MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ CADDESİ NO:100-102 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir.
7. 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KERVANSARAY MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ CADDESİ NO:100-102 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü- Kırşehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Kırşehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Fatma Bacı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi – Kırşehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Kaman Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi-Kırşehir Engelsiz Yaşam Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü- Hayrettin Ekim Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Osman Yalçınkaya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
(B.No: 15)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir