- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi

Etiket: Birim İç Tet­kik Zi­ya­re­ti Ta­mam­lan­dı

Birim İç Tet­kik Zi­ya­re­ti Ta­mam­lan­dı
GÜNCELYEREL

Birim İç Tet­kik Zi­ya­re­ti Ta­mam­lan­dı

Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü, Ka­li­te Yö­ne­tim Ko­or­di­na­tör­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 2022 yılı I. İç Tet­kik saha zi­ya­ret­le­ri çer­çe­ve­sin­de Mucur Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Birim İç Tet­kik Top­lan­tı­sı, 24/11/2022 Per­şem­be günü 10.00-12.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Mü­hen­dis­lik-Mi­mar­lık Fa­kül­te­sin­den Doç. Dr. Le­vent URTEKİN ve Ka­li­te Ko­or­di­na­tör­lü­ğün­den Ersoy DOĞAN ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­re­te, Yük­se­ko­kul Müdür Yar­dım­cı­sı Öğr. Gör. Cü­neyd DEMİR, Yük­se­ko­kul Sek­re­te­ri…