- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
GÜNCEL YEREL

Birim İç Tet­kik Zi­ya­re­ti Ta­mam­lan­dı

Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü, Ka­li­te Yö­ne­tim Ko­or­di­na­tör­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 2022 yılı I. İç Tet­kik saha zi­ya­ret­le­ri çer­çe­ve­sin­de Mucur Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Birim İç Tet­kik Top­lan­tı­sı, 24/11/2022 Per­şem­be günü 10.00-12.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.
Mü­hen­dis­lik-Mi­mar­lık Fa­kül­te­sin­den Doç. Dr. Le­vent URTEKİN ve Ka­li­te Ko­or­di­na­tör­lü­ğün­den Ersoy DOĞAN ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­re­te, Yük­se­ko­kul Müdür Yar­dım­cı­sı Öğr. Gör. Cü­neyd DEMİR, Yük­se­ko­kul Sek­re­te­ri Yaşar ERKAL ile bir­lik­te Birim Ka­li­te Ko­mis­yo­nu Tem­sil­ci­le­ri, Fi­nans-Ban­ka­cı­lık ve Si­gor­ta­cı­lık Bölüm Baş­ka­nı Öğr. Gör. Mü­ca­hit ÜLGER ve Birim Öğ­ren­ci Ka­li­te El­çi­si Gör­sel-İşit­sel Tek­nik­ler ve Medya Ya­pım­cı­lı­ğı Bö­lü­mü öğ­ren­ci­si Oğul­can VA­TA­NUĞ­RU­NA ka­tıl­dı.
Yük­se­ko­kul Top­lan­tı Sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da Birim Ka­li­te Tem­sil­ci­si Dr. Öğr. Üyesi Oğuz­han UZUN Bi­rim­de­ki Ka­li­te Fa­ali­yet­le­ri, Öğr. Gör. Ömer ŞEKER Bi­rim­de­ki Eği­tim-Öğ­re­tim Fa­ali­yet­le­ri, Öğr. Gör. Dr. Meh­met AKAR­ÇAY Bi­rim­de­ki Araş­tır­ma ve Ge­liş­tir­me Fa­ali­yet­le­ri, Öğr. Gör. Şaban FIN­DIK Bi­rim­de­ki Top­lum­sal Katkı Fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da sunum ger­çek­leş­tir­di.
Ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­le­rin ar­dın­dan İç De­net­çi­le­rin, Birim Öğ­ren­ci Ka­li­te Top­lu­lu­ğun­dan öğ­ren­ci­ler ile ger­çek­leş­tir­di­ği gö­rüş­me­ler­le iç tet­kik saha zi­ya­re­ti ta­mam­lan­dı. Haber: Mehmet Burak Dağlı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir