- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

YAKACAK İTHAL PORTAKAL VE İTHAL FINDIK TİP KÖMÜR MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ – MUCUR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YAKACAK İTHAL PORTAKAL VE İTHAL FINDIK TİP KÖMÜR
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ – MUCUR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YAKACAK İTHAL PORTAKAL VE İTHAL FINDIK TİP KÖMÜR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/363828
1-İdarenin
a) Adresi : HAMIDIYE MAHALLESI ANITTEPE SOKAK NO:2 40500 MUCUR/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3868124301 – 3868124305
c) Elektronik Posta Adresi : 964448@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 75 (YETMİŞBEŞ) TON İTHAL PORTAKAL TİP KÖMÜR ve 45 (KIRKBEŞ) TON İTHAL FINDIK TİP KÖMÜR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Okul Pansiyonu ve Hizmet Binaları
c) Teslim tarihleri : İhale konusu kömürler, partiler (Kısmi Kabul) halinde teslim edilebileceği gibi, tamamı bir defada da getirilebilir. Getirilen
kömürler, muayene kabul işlemi sonrasında, yüklenici tarafından Kız Öğrenci Pansiyonu ve Diğer Hizmet Binalarına depo içi
istiflenmek suretiyle teslim edilecektir. Teslim işlemine 28/08/2017 tarihinde başlanacak olup, teslim programı 14/09/2017
tarihinde tamamlanmış olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü Hamidiye Mah. Anıttepe Sok. No: 2 Mucur/KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 04.08.2017 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 06/11/2012 tarih ve 63 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereği;
-İthalatçılar; İthalatçı Kayıt Belgesi (İthalatçı tarafından fotokopisi onaylı),
-Üreticiler; Uygunluk İzin Belgesi (Üretici tarafından fotokopisi onaylı),
-Dağıtıcılar; herhangi bil ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi,
-Satıcılar; herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (Satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile ihalelere katılabilirler.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü Hamidiye Mah. Anıttepe Sok. No: 2 Mucur/KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü Hamidiye Mah. Anıttepe Sok. No: 2 Mucur/KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (B.No: 278)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir