- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ İHALE İLANI (ATIK TOPLAMA)

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

1-İhalenin Konusu : Mucur Belediyesi sınırları içerisinde oluşan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, çevre lisanslı toplama-ayırma tesisine kadar taşınması ve ayrıştırılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma teklif usulü ile 3(üç) yıl süre ile ihale edilecektir.
2-İhalenin Tarihi ve Yeri : 27.08.2021 Cuma günü Saat:14.00 de Mucur Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır.
3-İhale Dökümanı : İstekliler, ihale şartnamesi ve dokümanlarını Yenice Mah. Milli Egemenlik Cad.No:6 adresinde bulunan Yeni Belediye Hizmet Binası 1 Katında bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğünde  mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görebileceklerdir.
500,00 TL (KDV Dahil) bedel karşılığında şartname ve eklerini satın alabileceklerdir.
4-Muhammen Bedel ve Geçici Teminat: Muhammen Bedel KDV hariç Aylık 1.750,00 TL, 1 yıllık 21.000,00 TL dir.
Geçici teminat 630,00 Türk Lirasıdır. (1 yıllık ambalaj atık bedelinin toplamı olan 21.000,00 TL’nin %3’ü üzerinden geçici teminat hesaplanmıştır.) Nakit olması durumunda Belediye hesabına yatırılacak, mektup olması durumunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine göre süresiz olacaktır.
Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin %6’sıdır.
5- İhaleye Girebilme Şartları ve İstenilen Belgeler
İsteklilerin, ihale gün ve saatinde ihale komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a)Kırşehir sınırları içerisinde kendi adına ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda Çevre İzin ve Lisansı veya Geçici faaliyet Belgesi tesisi olan gerçek ve tüzel kişi olması şarttır.
b) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun 3.Tip Toplama –Ayırma Tesisi Çevre İzni / Lisans Belgesi
c) İsteklinin tebligat adres beyanı
d) Ticaret ve/veya Sanayi odası Belgesi
– Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
– Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Ticari Sicil Gazetesi)
– Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin temin edeceği belge,
e) İmza sirküleri
– Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
– Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri
– Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin temin edeceği belge,
f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
g)Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır.),
h) Vergi Dairesine borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır.),
ı) Mucur Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
j) Ambalaj Atıkları Toplama Araçları Sahiplik Belgesi (ruhsat) veya Kira Sözleşmesi
k) Geçici teminat mektubu veya Belediye hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat makbuzu,
l)  İhale dokümanının satın alındığına dair belge
6-  Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan Olunur
RESMİ İLANLAR ilan.gov.tr’de             BASIN: ILN01432162

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir