- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

İÇME – KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR DSİ 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – KAYSERİ (DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR / DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İÇME – KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
DSİ 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – KAYSERİ
(DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR / DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

Kırşehir Mucur İçmesuyu Tesisleri Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/741052
1. İdarenin:
a) Adı : DSİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – KAYSERİ / DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : SANAYI MAHALLESI OSMAN KAVUNCU CADDESI 38010 KOCASİNAN/KAYSERİ
c) Telefon ve faks numarası : 0 352 3362850 – 0 352 3362857
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2. İhale konusu yapım işinin:
a) Adı : Kırşehir Mucur İçmesuyu Tesisleri Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kırşehir İli Mucur İlçesinin içmesuyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 3 adet kuyudan (64650, 64947, 65059) içmesuyu iletilmesi için gerekli olan içmesuyu tesislerinin yapılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırşehir İli Mucur İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 250 (İkiYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3. İhalenin:
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.02.2021 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu
Sanayi Mah. Osman Kavuncu Cad. 38060 Kocasinan/KAYSERİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” hükümleri uyarınca bu ihalede;
A-III. GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ
1. Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri,
2. Su isale hatları veya
A-IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ
1. Kanalizasyon şebekeleri,
2. Yağmursuyu şebekeleri,
3. İçme ve kullanma suyu şebekeleri,
4. Mikrotünel işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri inşaat, çevre ve makine mühendisliği bölümleridir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari

Oran

Azami

Oran

Fiyat Dışı Unsur Puanı
Ø75 anma çapında 8 Atm PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,0049% 0,0073% 0,25
Ø180 anma çapında 8 Atm PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,0072% 0,0107% 0,5
Ø200 anma çapında 8 Atm PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,0051% 0,0076% 0,25
Ø250 anma çapında 6 Atm PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,0173% 0,026% 1
Ø250 anma çapında 10 Atm PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,0862% 0,1293% 5,5
Ø355 anma çapında 10 Atm PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,0183% 0,0274% 1
500 m3 lük Temiz Su Deposu İnşaat İşleri 0,0718% 0,1076% 4,5
2000 m3 lük Temiz Su Deposu İnşaat İşleri 0,1593% 0,239% 10
Derinkuyu Terfi Binası İnşaat İşleri 0,019% 0,0285% 1
Debimetre Yapısı İnşaat İşleri 0,0038% 0,0057% 0,25
Tahliye Yapısı İnşaat İşleri 0,0103% 0,0155% 0,5
Vantuz Yapısı İnşaat İşleri 0,0102% 0,0152% 0,5
Branşman Yapısı İnşaat İşleri 0,0062% 0,0093% 0,5
500 m3 lük Temiz Su Deposu Mekanik Ekipman İşleri 0,0177% 0,0265% 1
2000 m3 lük Temiz Su Deposu Mekanik Ekipman İşleri 0,0265% 0,0397% 2
Derinkuyu Terfi Binası (64650 Nolu Kuyu) Mekanik Ekipman İşleri 0,0094% 0,0141% 0,5
Derinkuyu Terfi Binası (65059 Nolu Kuyu) Mekanik Ekipman İşleri 0,0083% 0,0124% 0,5
Derinkuyu Terfi Binası (64947 Nolu Kuyu) Mekanik Ekipman İşleri 0,0037% 0,0056% 0,25
Debimetre Yapısı Mekanik Ekipman İşleri 0,0058% 0,0086% 0,25
Tahliye Yapısı Mekanik Ekipman İşleri 0,0016% 0,0024% 0,25
Vantuz Yapısı Mekanik Ekipman İşleri 0,0031% 0,0047% 0,25
Branşman Yapısı Mekanik Ekipman İşleri 0,0101% 0,0152% 0,5
500 m3 lük Temiz Su Deposu Elektrik İşleri 0,0111% 0,0166% 0,5
2000 m3 lük Temiz Su Deposu Elektrik İşleri 0,0133% 0,02% 1
Debimetre Odası Elektrik İşleri 0,0011% 0,0017% 0,25
Branşman Yapısı Elektrik İşleri 0,0035% 0,0053% 0,25
Her Tipte Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesisi Yapılması 0,1103% 0,1654% 7
Derinkuyu Terfi Binası (64650 Nolu Kuyu ) Elektrik İşleri 0,0224% 0,0336% 1,5
Derinkuyu Terfi Binası (65059 Nolu Kuyu ) Elektrik İşleri 0,0198% 0,0297% 1,25
Derinkuyu Terfi Binası (64947 Nolu Kuyu )Elektrik İşleri 0,0132% 0,0199% 1
Servis Yolu Yapılması 0,0698% 0,1047% 4,5
Ø200 anma çapında Taşkın Tahliye Hattı için 8 Atm PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,0085% 0,0127% 0,5
Ø250 anma çapında Taşkın Tahliye Hattı için 6 Atm PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması 0,0106% 0,0158% 0,5
Tel Çit Yapılması 0,0107% 0,016% 0,5

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı mersin esgort sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İhalede Uygulanacak sınır değer katsayısı (N)=1: 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete (Kurumumuzca gerçekleştirilecek olan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğj”ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım işleri ihalelerinde, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N sınır değer katsayısı 1,00 olarak Bakanlık Olur’u ile belirlenmiş olup 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de                İlan Basın NO: ILN01293868                                                      bik.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir