- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN 2020 YILI TEMİZLİK MALZEMESİ VE HASTA ALT BEZİ ALIMI İŞİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN 2020 YILI TEMİZLİK MALZEMESİ VE HASTA ALT BEZİ ALIMI İŞİ
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN 2020 YILI TEMİZLİK MALZEMESİ VE HASTA ALT BEZİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/308283
1-İdarenin
a) Adresi : KERVANSARAY MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ CADDESİ 100-102 MERKEZ/KIRŞEHİR 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862621166 – 3862621167
c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 473 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ 5 KALEM HASTA ALT BEZİ MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : KIRŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, FATMA BACI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ, MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ, HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ, KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ, SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, OSMAN YALÇINKAYA HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ VE ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMİZLİK MALZEMESİ AMBARLARINA İSTENİLEN SAAT VE TARİHTE YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : Mal teslimi; sözleşme imzalandıktan 10 gün içerisinde idarenin belirlediği gün ve saatlerde Müdürlüklerin temizlik malzemesi ambarlarına, Muayene Kabul Komisyonu huzurunda yapılacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KIRŞEHİR AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KERVANSARAY MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ CADDESİ 100-102 MERKEZ / KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 22.07.2020 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINDA
KIRŞEHİR AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, FATMA BACI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ, MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ, HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ, KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ,SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ,ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, OSMAN YALÇINKAYA HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ VE ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ kısımlarındaki birim fiyat teklif cetvelinde bulunan mal kalemlerine ait numune yada fotoğraf veya katologlar istekli firmalar tarafından, ilgili kuruluş idarelerince teknik şartnameye uygunluğu ihale saatinden önce teyit ettirilecek ve teyit ettirdiklerine dair belgeyi istekliler ihale teklif zarfında vereceklerdir.(Belirtilen kısımlar için ihale teklif zarfında teyit belgesi bulunmayan isteklilerin teklifi ihale komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.)
HASTA ALT BEZİ ALIMINDA
ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ VE HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ kısmı birim fiyat teklif cetvelinde bulunan mal kalemlerine ait numune yada fotoğraf veya katologlar istekli firmalar tarafından, ilgili kuruluş idarelerince teknik şartnameye uygunluğu ihale saatinden önce teyit ettirilecek ve teyit ettirdiklerine dair belgeyi istekliler ihale teklif zarfında vereceklerdir.(Belirtilen kısımlar için ihale teklif zarfında teyit belgesi bulunmayan isteklilerin teklifi ihale komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KERVANSARAY MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ CADDESİ 100-102 MERKEZ / KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının  karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi-Kırşehir Engelsiz Yaşam Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi – Kırşehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Kırşehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü- Kırşehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Kırşehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Osman Yalçınkaya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü- Hayrettin Ekim Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Fatma Bacı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
(Basın No: 106)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir