- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIRARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIRAİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN 12 AY SÜRELİ (YAKIT HARİÇ) ÖZEL TAŞIT KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2017/4690391-İdarenina) Adresi : AHİ EVRAN MAHALLESİ 729. SOKAK NO:5/7 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİRb) Telefon ve faks numarası : 3862621166 – 3862621167c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir@aile.gov.trç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetina) Niteliği, türü ve miktarı : 11 ADET 12 AY SÜRELİ ÖZEL TAŞIT KİRALAMA HİZMETİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Yapılacağı yer : KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, FATMA BACI ÇOCUKEVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ, ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ, KAMAN SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAŞIT GÖREV EMRİ İLE GÖREVLENDİRDİĞİ YERLERc) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018
3- İhalenina) Yapılacağı yer : KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ – AHİ EVRAN MAHALLESİ 729. SOKAK NO:5/7 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİRb) Tarihi ve saati : 06.11.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,İstekliler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,  Kaman Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü kısmı için teklif ettiği araçlar ihale teknik şartnamesinin 2.maddesinde belirtilen kriterlere uygun olacak;(Türkiye Sigorta ,Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesindeki) Marka, Ticari Adı Ve Model Yılı’nı gösterir bir belgeyi sıralı olarak ihale teklif dosyasında yetkili tarafından imzalı bir şekilde sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.Kamuda veya özel sektörde yapılan araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ – AHİ EVRAN MAHALLESİ 729. SOKAK NO:5/7 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ – AHİ EVRAN MAHALLESİ 729. SOKAK NO:5/7 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Kırşehir Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı MüsteşarlıkAile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı MüsteşarlıkÇocuk Destek Merkezi – Kırşehir Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı MüsteşarlıkÇocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Kırşehir Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı MüsteşarlıkHuzurevi Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı MüsteşarlıkSosyal Hizmet Merkezi-Kaman Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı MüsteşarlıkÇocuk Evleri Sitesi-Fatma Bacı Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı MüsteşarlıkSosyal Hizmet Merkezi Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı MüsteşarlıkHuzurevi Müdürlüğü- Hayrettin Ekim Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık Basın No:371

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir