- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ,FATMA BACI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ,ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ,HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ VE MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2019 YILI GIDA MADDELERİ ALIMI İŞİ İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/528640
1-İdarenin
a) Adresi : KERVANSARAY MAHALLESİ ANKARA KAYSERİ CADDESİ NO:100-102 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862621166 – 3862621167
c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : TOPLAM 941 KALEM: ET VE ET ÜRÜNLERİ, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ, KAHVALTILIK MALZEMELER, MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ, KURU GIDA MALZEMELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, FATMA BACI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ VE MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GIDA AMBARLARINA İSTENİLEN SAAT VE TARİHTE YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : a- Mal teslimi; 01/01/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında, idarenin belirlediği gün ve saatlerde KIRŞEHİR ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, FATMA BACI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ,ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ VE MUCUR HAYRETTİN EKİM HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN gıda ambarlarına, Muayene Kabul Komisyonu huzurunda; idarelerin teknik şartnamesinde belirttiği teslim etme ve teslim alma şartlarına uygun olarak alınacaktır. b- Yüklenici firma Kuruluşların talep ettiği tür ve miktardaki malları hafta içi ve mesai saatleri dahilinde Kuruluş gıda ambarına teslim edecektir. c- Teslimat ile ilgili tüm nakliye ve işçilik giderleri yüklenici ye aittir d- Teslim esnasında kuruluş muayene ve kabul komisyonu üyeleri ile yüklenici firmanın yetkili bir temsilcisi hazır bulunacaktır. e- İdarenin talep etmesi durumunda tartı işlemleri ve tahlil veya analiz vs. masraflar yükleniciye aittir. f- Ambalajlı mallardan son kullanma tarihinden önce bozulan mallar yenisi ile değiştirilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KIRŞEHİR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KERVANSARAY MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ CADDESİ NO:100-102 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 30.11.2018 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRŞEHİR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KERVANSARAY MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ CADDESİ NO:100-102 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ – KERVANSARAY MAHALLESİ ANKARA-KAYSERİ CADDESİ NO:100-102 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
(Basın No: 286)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir